Zoznam uznesení zo dňa 23. mája 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR I. Miklošovi (tlač 1022)
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
k návrhu zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z.z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
k návrhu zmien kompetencií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR vyplývajúcich z dokumentu Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti
k vyhodnoteniu vytváraných informačných databáz v ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a identifikácii potrebnosti ich udržiavania a dopĺňania
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. štvrťrok 2001
k návrhu na schválenie podmienok a negociačných dokumentov k pôžičke EFSAL
k účtovnej závierke k 31. 12. 2000, návrhu na vysporiadanie účtovnej straty z hodpodárenia za rok 2000 a odsúhlaseniu výplaty výsledkových odmien za rok 2000 a návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2001 - 2002 - 2003
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sobrance - časť Zubná ambulancia Veľké Revištia č. 9
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín, Obvodné zdravotné stredisko Rohovce
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Topoľčany - časť Detská poliklinika Topoľčany
k návrhu na zmenu bodov C.4, C.14, a C.28 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. augusta 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti
k návrhu na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k návrhu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o účasti Slovenskej republiky na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v roku 2000
k zabezpečeniu prípravy a účasti delegácie SR na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Habitat Istanbul+5 New York, USA
k návrhu kandidatúry Slovenskej republiky do funkcie riaditeľa projektu TEM
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii
k návrhu na vymenovanie nového člena Rady vlády SR pre informatiku
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2001 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - II. časť
k spoločnej informácii ministra vnútra, ministra zahraničných vecí, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a podpredsedu vlády P. Csákyho o opatreniach na obmedzenie odchodu Rómov do zahraničia na základe zistení, ktoré predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby Osobitnému kontrolnému výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
k návrhu na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Českej republiky 28. a 29. mája 2001
k návrhu na účasť predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutí predsedov vlád krajín V-4 v Krakove v dňoch 31. mája a 1. júna 2001
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery pre Železnice SR poskytnuté bankami Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Poštová banka, a.s. a Poľnobanka, a.s. podľa predloženej dokumentácie pre zabezpečenie financovania reštrukturalizácie úverového portfólia, prioritných investičných projektov v roku 2001 a financovania pilotných projektov súvisiacich s reštrukturalizáciou a transformáciou Železníc SR