Zoznam uznesení zo dňa 29. januára 2003

k návrhu na povolenie preletov a pristátí na území Slovenskej republiky pre personál a techniku vzdušných síl USA a mnohonárodných koaličných síl za účelom akcií týkajúcich sa Irackej republiky
k návrhu na vyslanie jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl SR v rámci spoločných akcií týkajúcich sa Irackej republiky
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 125)
k návrhu ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
k návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o leteckých dopravných službách
k návrhu na uzavretie Protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave
k správe o zisteniach a postupe Ministerstva financií SR podľa § 5 zákona NR SR č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady SR v znení zákona č. 115/2001 Z. z.
k návrhu na udelenie povolenia na zriadenie 1. národnej doplnkovej dôchodkovej poisťovne so sídlom v Bratislave
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 40 zo 16. 1. 2002, ktorým sa schvaľuje Plán práce vlády SR na rok 2002
k návrhu na zrušenie úlohy C.40 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. augusta 2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu financovania Etapy č. II prípravy a realizácie významnej investície v regióne Trnava - Juh
k finančnému memorandu Horizontálneho programu podpory Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti na rok 2002 pre Slovensko
k finančnému memorandu Osobitného programu 2002 na podporu vyradenia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku
k návrhu na prehodnotenie bodu A.4 uznesenia vlády SR č. 284 z 28. marca 2001 k návrhu na určenie platových náležitostí členom vlády Slovenskej republiky
k návrhu Rámcovej smernice pre rokovanie o pristúpení SR k Dohode o Európskom hospodárskom priestore
k správe o výsledkoch činnosti medzinárodných pozorovateľov na voľbách do Národnej rady SR v roku 2002
k návrhu na zrušenie úlohy č. 23 v marci v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 – Legislatívny zámer návrhu zákona o hudobnej činnosti a hudobno-tanečnej činnosti
k návrhu na schválenie počtu štátnozamestnaneckých miest strategického významu a zoznam štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat na rok 2003
k návrhu na odvolanie prednostov Okresných úradov v Banskej Štiavnici a Gelnici a na vymenovanie prednostov Okresných úradov v Banskej Štiavnici, Veľkom Krtíši a Gelnici
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 1169 z 13. decembra 2001
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR