Zoznam uznesení zo dňa 22. augusta 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom
k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie dohody vo forme výmeny listov o dohodnutých zásadách modernizácie existujúceho systému využívania transsibírskych trás medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernohorskej republiky o rozvojovej spolupráci
k správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2007 (stav za rok 2006)
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2007 (stav za rok 2006)
k návrhu na priznanie odmien prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za I. polrok 2007
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Výučbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU, Svoradova ul., Bratislava pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 645 z 1. 8. 2007
k návrhu štatútu Národného bezpečnostného úradu
k návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 511 z 13. júna 2007 k súhrnnej správe o treťom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2007
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 51. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 17. až 21. septembra 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
Uznesenie
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ