Zoznam uznesení zo dňa 16. septembra 2003

k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona o náhradnom výživnom (tlač 332)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o Slovenskej televízii a o zmene zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o Slovenskom rozhlase
k návrhu zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Uznesenie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách
k návrhu na uzavretie Dohody medzi SR a Spolkovou republikou Nemecko o leteckej doprave
k návrhu na ratifikáciu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (Haag, 26. marec 1999)
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
k návrhu na uzavretie a ratifikáciu Zmluvy medzi SR a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi SR a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave
k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pre rok 2003
k správe o ukončení programovania PHARE v roku 2003 – komponent cezhraničnej spolupráce
k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004
k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Luxemburského veľkovojvodstva 26. a 27. 9. 2003
k návrhu na ratifikáciu Zmeny článku 1 Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na úpravu platových náležitostí vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov
k návrhu Memoranda o porozumení týkajúceho sa bilaterálnej investičnej dohody s USA a Protokolu s výkladom k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií