Zoznam uznesení zo dňa 1. decembra 2004

k návrhu poslanca Národnej rady SR Tibora Cabaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR (tlač 889)
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 900)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády ČSFR č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády SR č. 187/1997 Z. z.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
k návrhu na vypovedanie Dohody o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb v Grónsku (1956) v znení Montrealského protokolu (1982)
k návrhu na vypovedanie Dohody o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb na Islande (1956) v znení Montrealského protokolu (1982)
k návrhu na zapojenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do riešenia medzinárodného projektu CONNECT
k návrhu na uzavretie Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007
k návrhu koncepcie využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely
k stavu prípravy cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 05
k návrhu na uzavretie Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií
k návrhu na uzavretie Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na uzavretie Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2004
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 12. výročia vzniku Slovenskej republiky
ku koncepcii financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, Prechodného fondu a Kohézneho fondu na roky 2004 až 2006
k návrhu Poštovej politiky do roku 2008
k návrhu všeobecného modelu riešenia presunu akcionárskych práv
k návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 202 zo 6. marca 2002 (úprava príspevku Slovenskej republiky na rekonštrukciu sídla Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a výhľad platieb členského príspevku SR do OECD v rokoch 2005 - 2010)
k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedovi Poštového regulačného úradu a splnomocnencom vlády SR za II. polrok 2004
k návrhu na určenie odmeny generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR za II. polrok 2004
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 28. marca 2000 v Prahe, formou výmeny nót
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót
k návrhu štatútu Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier
k návrhu na odvolanie a vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky