Zoznam uznesení zo dňa 25. januára 2006

k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 582 z 13. júla 2005 k návrhu riešenia dofinancovania novostavby Slovenského národného divadla
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1371)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Pavla Ruska na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1355)
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1372)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Ladislava Polku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1362)
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na priestor pre obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o hospodárskej spolupráci
k návrhu na zmenu Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery
k návrhu na určenie Ministerstva vnútra SR ako zodpovedného orgánu Európskeho fondu pre utečencov
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy (pobočky zahraničnej vysokej školy) s názvom Bankovní institut vysoká škola Praha – SR, s. r. o.
k návrhu na účasť delegácie SR na Medzinárodnej konferencii k manažmentu chemických látok v Dubaji, Spojené arabské emiráty, 4. - 6. 2. 2006
k návrhu účasti delegácie SR na 9. mimoriadnom zasadnutí Riadiacej rady/Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie, 7. - 9. februára 2006, Dubaj, Spojené arabské emiráty
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2006
k návrh zákona o transformácii Špecializovaného liečebného ústavu Marína, štátneho podniku
k správe o doterajšej realizácii fiškálnej decentralizácie a predpokladanom vývoji v ďalšom období
k správe o formálnych oznámeniach a odôvodnených stanoviskách podľa čl. 226 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zaslaných Európskou komisiou Slovenskej republike
k návrhu na zánik výkonu funkcie vzdaním sa funkcie inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Mgr. Moniky Štefančíkovej
k Vyhláseniu vlády Slovenskej republiky o neprijímaní rozhodnutí o privatizácii v III. volebnom období
k návrhu na odvolanie prednostu Krajského školského úradu v Bratislave
k návrhu na vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Bratislave