Zoznam uznesení zo dňa 17. decembra 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.136/2001Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro
k návrhu nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SRč. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády SR č. 610/2007 Z. z.
k analýze stavu príprav a čerpania prostriedkov vo všetkých operačných programoch NSRR, vrátane plánu efektívneho čerpania prostriedkov programového obdobia 2007 až 2013 v roku 2009
ku koncepcii systému riešenia vonkajšej a vnútornej zadlženosti zdravotníckych zariadení v strednodobom horizonte
k návrhu na modifikáciu projektu F/P 1383 (2000) Rozvojovej banky Rady Európy realizovaného prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
k aktualizácii Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany SR ako vklad do základného imania spoločnosti Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s. podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi obrany
k návrh na zrušenie úlohy č. 11 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Trebišove
k návrhu rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2009
k návrhu rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2009
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
k novému jadrovému zdroju v lokalite Jaslovské Bohunice
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia budovy Reduty v Bratislave, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie
k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
k návrhu na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE
k správe o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. novembru 2008
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 145 z 27. februára 2008 pre podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
k návrhu na zmenu stavby pred dokončením Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad – Rekonštrukcia hradného paláca a rozšírenie rekonštrukcie o obnovu objektov v areáli Národnej kultúrnej pamiatky – Bratislavský hrad pod novým názvom investičnej akcie: Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2009 a dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Uznesenie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy
k správe o pokroku vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov a navrhovaným opatreniam v tejto oblasti
k šiestej správe Slovenskej republiky o implementácii Európskej sociálnej charty
k návrhu na zrušenie úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 1054 z 13. decembra 2006
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR a zmene uznesenia vlády SR č. 843 z 25. augusta 2004
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1104 z 20. decembra 2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie vlády Slovenskej republiky č. 623/2004 o privatizácii časti podniku SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š. p. so sídlom v Bratislave – časť SLOVTHERMAE, Rajská 4, Bratislava a Liečebný ústav Diamant a Kúpeľný dom Achát Dudince a na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie vlády Slovenskej republiky č. 624/2004 o privatizácii časti podniku SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š. p. so sídlom v Bratislave – časť SLOVTHERMAE, Radlinského 13, Bratislava (podiel 8/80 nehnuteľnosti)
k návrhu aktualizácie opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy
k návrhu financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý bude využitý pri organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 v Slovenskej republike
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy