Zoznam uznesení zo dňa 16. januára 2002

k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2002
k návrhu na zriadenie Národného inštitútu športu
k správe o realizácii Telekomunikačnej politiky na roky 2000 - 2002
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k zameraniu kontroly efektívnosti Úradu vlády SR na obdobie od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002
k návrhu na zrušenie úlohy B.11 uznesenia vlády SR č. 1083 z 20. 12. 2000
k návrhu na zrušenie úlohy č. 14 v mesiaci september v Pláne práce vlády SR na rok 1999
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2002
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pri práci s azbestom
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
k návrhu nariadenia vlády SR na ochranu zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi
k doplnku k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) podpísanému 5. októbra 1973 v Mníchove a k Revízii znenia textu dohovoru o udeľovaní európskych patentov uzavretej 29. novembra 2000 v Mníchove
k návrhu na vymenovanie do funkcie vedúceho Úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Návrh Všeobecnej koordinačnej smernice pre zahraničnú pomoc poskytovanú Európskou úniou a jej členskými štátmi v období pred prijatím Slovenskej republiky do Európskej únie a Smernice k príprave a realizácii programu Phare - nové znenie
k návrhu Finančného memoranda Národného programu PHARE 2001
k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR na financovanie odstránenia „starej“ ekologickej záťaže v priestore priemyselnej zóny starej Bratislavy, v ktorej je vedená trasa premostenia Dunaja – Most Košická
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Japonska
k návrhu na zmenu spôsobu a termínu vrátenia zápožičiek obilia, schválených uzneseniami vlády SR č. 384/2000 a č. 256/2001 pre zabezpečenie potrieb domáceho trhu prostredníctvom Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve - VYHRADENÉ!