Zoznam uznesení zo dňa 21. augusta 2002

k návrhu na použitie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity na realizáciu Priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám (program sociálnych terénnych pracovníkov, činnosť odbornej skupiny pre realizáciu Komplexného rozvojového programu rómskych osád, výskumné práce, spolufinancovanie mediálnych aktivít zameraných na ovplyvňovanie verejnej mienky a riešenie havarijnej situácie v obci Zborov)
k návrhu nariadenia vlády SR o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným
k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 za obdobie od 1. januára 2002 do 31. júla 2002
k správe o projektoch predkladaných Európskej komisii Národný program Phare 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – časť Detská ozdravovňa Biela Skala
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika pre dorast so sídlom v Bratislave, Vajnorská ul. 40
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Dérerova nemocnica s poliklinikou, Limbova č. 5, Bratislava – časť Zdravotné stredisko na Mýtnej ul. č. 5, Bratislava
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Poliklinika na ul. G. Czuczora, Nové Zámky
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice – okolie so sídlom v Košiciach, Mlynská ul. č. 2, časť Gynekologické stredisko, Zbrojničná 8, Košice
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice – okolie so sídlom v Košiciach, Mlynská ul. č. 2, časť Lekáreň HOREC Čaňa
k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
k návrhu na reštrukturalizáciu zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike Protokolom o vnesení zmien do Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike z 24. júna 1994 - VYHRADENÉ
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť so sídlom vo Zvolene
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti príspevkovej organizácie ŠDVÚ, Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava - časť Slovenský drevársky výskumný ústav, Bratislava
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
k návrhu Dohody medzi vládou SR a vládou Moldavskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci
k správe o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 2001
ku Koncepcii tvorby regionálnej dopravnej politiky na úrovni krajov so zvýraznením podpory rozvoja integrovaných dopravných systémov
k správe o plnení Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
k analýze tvorby a použitia správnych fondov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Prievidza, akciová spoločnosť
ku koncepcii trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia
k vyhodnoteniu plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2000 a 2001
k návrhu na vymenovanie dočasného vedúceho zamestnanca – štatutárneho zástupcu Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry SR
k návrhu strategických zámerov a tendencií vývoja stavebníctva do roku 2005 s výhľadom do roku 2010
k návrhu súhrnnej správy o realizácii opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života za rok 2001 vrátane opatrení na obdobie 2002 a následne
k štátnym objednávkam výskumu a vývoja začínajúcim v roku 2002 a ich finančnému zabezpečeniu
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 431 zo 16. mája 2001
k návrhu na zrušenie úloh C.2 a C.3 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 140 zo 14. februára 2001 k návrhu na vytvorenie samostatnej telekomunikačnej akciovej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou
k návrhu štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci obyvateľom Českej republiky vládou SR
k návrhu na transformáciu programu PHARE č. 034 na medzirezortný program v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na vydanie rozhodnutí o privatizácii častí zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves – časti: Sanatórium pre deti s ochorením dýchacích ciest, Kudlákova 7, Bratislava, Denné rehabilitačné sanatórium pre deti, Donnerova 1, Bratislava, Sanatórium pre deti s chybami zraku, Bošániho 2, Bratislava, Sanatórium MUDr. Márie Sýkorovej pre deti s rizikovým vývinom, Fedákova 5, Bratislava, Lekáreň Vitalita, Líščie údolie 57, Bratislava
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Žilina – mesto, ul. Bratislavská 1, Žilina
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Novom Smokovci časť Očné oddelenie
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Novom Smokovci časť Pľúcne oddelenie
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice – okolie so sídlom v Košiciach, Mlynská ul. č. 2, časť Poliklinika Biela 2, Košice - okolie
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice – okolie so sídlom v Košiciach, Mlynská ul. č. 2, časť Poliklinika Mlynská 2, Košice - okolie
k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže – akcií obchodnej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a. s.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka
k Národnému akčnému plánu pre problémy s alkoholom
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu na vydanie rozhodnutí o privatizácii častí zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín – časti Lekáreň Dolný Šianec č. 10, Trenčín, Lekáreň Svinná č. 525 a Dom na Legionárskej ul. 26, Trenčín
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Bratislava – Podunajské Biskupice – časť Detské rehabilitačné centrum Dunajská Lužná
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Nad jazerom Košice – časť Lekárska služba prvej pomoci, Toryská 1, Košice
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Košice – okolie, Mlynská ul. č 2, 042 08 Košice časť Zdravotné stredisko, Rooseweltova č. 18, Košice
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Bratislava, Mickiewiczova ul. – časť Lekáreň Slovinská 16, Bratislava
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Žilina - časť Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI, Žilina
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Turzovka – časť Lekáreň Turzovka
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť so sídlom v Trnave
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti príspevkovej organizácie Ústav cestnej dopravy Bratislava, časť – Ústav cestnej dopravy, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky, Žilina, š. p.
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Liečebný ústav so sídlom v Šamoríne, časť Čilistov
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR číslo 141 zo dňa 14. februára 2001 a rozhodnutia vlády SR č. 141/2001 o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava – časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 721 z 26. júna 2002 a vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, so sídlom Partizánska 27, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenska v programe Spoločenstva podporujúceho mimovládne organizácie aktívne v oblasti ochrany životného prostredia
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov príjemcovi HOLCIM /Slovensko/ a. s., 906 38 Rohožník
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Špecializovaný liečebný ústav chronických chorôb so sídlom v Limbachu
k analýze požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ pre rok 2003
k návrhu kultúrnych podujatí k oslavám 10. výročia Dňa Ústavy SR
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii príspevkovej organizácie VÚZ-Výskumný ústav zváračský so sídlom v Bratislave
k návrhu na doplnenie zoznamu príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR organizovaný bankovým konzorciom po vedením Tatra banky, a. s. pre zabezpečenie financovania úhrady straty za výkony poskytnuté na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy v roku 2002
k návrhu na oddlženie škôl a školských zariadení a riešenie záväzkov štátu v odvetví školstva v pôsobnosti krajských a okresných úradov do 30. júna 2002 vyplývajúcich zo zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zákona č. 447/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
k návrhu na schválenie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej v Bratislave 7. mája 2002
k návrhu celkových početných stavov vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, štátnych zamestnancov a zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, návrhu počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky a návrhu rozmiestnenia zväzov, zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2003 - Dôverné
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania ... - VYHRADENÉ