Zoznam uznesení zo dňa 14. decembra 2005

k návrhu štatútu Ministerskej rady vlády Slovenskej republiky pre záležitosti Európskej únie
k návrhu na zaradenie 1,09 % majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti UniBanka, a. s. do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do privatizácie
k analýze ziskovosti a návrhu opatrení na zvýšenie výšky vyplácaných dividend v spoločnosti Slovak Telecom, a. s. so sídlom v Bratislave
k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR
k návrhu na zrušenie neaktuálnych úloh a zmenu termínov niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
k informácii z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v II. štvrťroku 2005 na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
k návrhu smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
k návrhu harmonogramu zverejňovania výziev na predkladanie projektov podľa operačných programov, jednotných programových dokumentov a iniciatív spoločenstva na rok 2006 a vyhodnoteniu plnenia harmonogramu zverejňovania výziev na predkladanie projektov za rok 2005
k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 912 zo 16. novembra 2005
k návrhu na zrušenie úlohy B.7 uznesenia vlády SR č. 724 z 13. septembra 2000
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na I. polrok 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády SR č. 76/2005 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lieta
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura
k návrhu na ďalší postup vo veci privatizácie SE, a. s. vo vzťahu k priebehu rokovaní so spoločnosťou Enel a v kontexte riešenia otázky zmlúv so spoločnosťou Slovalco
k zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2006
k základnému rámcu pre pôsobenie Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov v rokoch 2006 a 2007
k návrhu na začatie obstarávania stavby Výstavba Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
k návrhu na vznik akciových spoločností z vybraných štátnych zdravotníckych zariadení
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006
k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu vlády SR, vymenovanie vedúcej Úradu vlády SR a určenie platových náležitostí vedúcej Úradu vlády SR
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov na rekonštrukciu mosta č. III/5536/-4 na ceste v úseku Parchovany – Božčice, na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine a na použitie štátnych finančných aktív Slovenskej republiky
k návrhu zmeny termínu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 15. a 16. 12. 2005
k návrhu Dlhodobého plánu rozvoja Ministerstva obrany SR s výhľadom do roku 2015
k návrhu smerníc pre obranné plánovanie na roky 2007 až 2012