Zoznam uznesení zo dňa 4. augusta 2006

k návrhu na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky
k návrhu poslanca Národnej rady SR Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 Z. z.