Zoznam uznesení zo dňa 17. decembra 2003

k návrhu zákona o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o Obchodnom vestníku
k návrhu nariadenia vlády SR o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
k návrhu na nové inštitucionálne zabezpečenie riešenia záležitostí rómskych komunít a zmenu štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
k návrhu na vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov ozbrojených síl SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci multilaterálnej a bilaterálnej spolupráce v roku 2004
k návrhu na súhlas s vyhlásením SR o uznaní príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora v Haagu
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
ku koncepcii rozvoja štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov do roku 2010 (s výhľadom do roku 2015)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o delegovaní zodpovednosti za poskytovanie letových prevádzkových služieb a o prevádzke Medzinárodného letiska Užhorod
k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a harmonogram katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2004
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 z Plánu práce vlády SR na rok 2003 na mesiac december
k návrhu na zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov uvoľnených Úradu vlády SR z rozpočtovej rezervy vlády SR v roku 2003
k návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty
k návrhu zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
k návrhu na pristúpenie k Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami
k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre rok 2003
k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2003
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu záväzkov minulých období Slovenskej televízii
k návrhu na vloženie pohľadávok z návratných finančných výpomocí poskytnutých v rámci vládou schváleného projektu reštrukturalizácie bánk do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s.
k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za bankový úver na financovanie environmentálnych projektov zo zdrojov Nordic Investment Bank pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.
k pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu – Transition Facility
k Národnej stratégii podpory investícií
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia
k vyhodnoteniu nákladov nebankových finančných subjektov na reklamu a pozitívnu prezentáciu firiem, ktoré sú relevantné z hľadiska dokazovania v trestných konaniach v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti v nebankových subjektoch - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na ďalšie dofinancovanie nákladov na energie do konca kalendárneho roku 2003 pre regionálne školstvo
k správe o priebehu a výsledkoch 1. posudzovania Národnej správy SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom konaného 3. až 14. novembra 2003 vo Viedni
k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2004
k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ústredných orgánov štátnej správy, podpredsedovi Poštového úradu, podpredsedovi Telekomunikačného úradu, podpredsedovi Úradu na ochranu osobných údajov a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov za II. polrok 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
k návrhu Colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru
k návrhu na pristúpenie k Dohovoru vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely a protokolom k nemu
k návrhu postupu na dosiahnutie súladu dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach s právnymi predpismi EÚ/ES
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba Rozšírenie výroby práčok a súčiastkovej základne Whirlpool Slovakia, s. r. o. odštepný závod Poprad – II. etapa je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky
k návrhu na riešenie neplnenia príjmov kapitoly Ministerstva životného prostredia SR v roku 2003
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských školských úradov do funkcie
k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov na kúpu objektov pre Univerzitu J. Selyeho v Komárne
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2003 – správa o realizovaní cirkevnej politiky vlády SR s dôrazom na plnenie medzinárodných záväzkov SR
k návrhu počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry a ich funkčné zaradenie
k návrhu organizačného zabezpečenia medzinárodnej konferencie s účasťou predsedov vlád Bratislava, 18. až 20. marec 2004
k návrhu zákona o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na obec alebo vyšší územný celok
k návrhu na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl SR v operácii Iracká sloboda
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na zníženie počtu štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade – Ministerstve pôdohospodárstva SR a súčasne na zníženie počtu verejnozamestnaneckých miest
k návrhu na odvolanie prednostov okresných úradov a na vymenovanie prednostov obvodných úradov
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na určenie limitu počtu zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vymenovanie členov Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2004 a dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2003
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2003 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1022 z 29. októbra 2003, ktorým sa mení uznesenie vlády SR č. 936 z 2. októbra 2003 k návrhu na vymenovanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu podpory realizácie významnej investície do automobilového priemyslu - VYHRADENÉ