Zoznam uznesení zo dňa 2. júla 2003

k návrhu na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 273 z 25. apríla 2003 prijatého na 11. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 253)
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o štátnom programe podpory rozvoja bývania
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Dostavba ČOV Poprad - Matejovce
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou – Slovenská republika – Program diaľnic a rýchlostných ciest – A (D/1 Svinia – Prešov, R/1 Rudno nad Hronom – Žarnovica)
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky po splatnosti voči Indickej republike
k informácii o realizácii tovarových dodávok za rok 2002, správe o výsledkoch rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho s námestníkom ministra financií Ruskej federácie S. I. Kolotuchinom uskutočnených 17. a 18. marca 2003 v Bratislave s návrhom na ďalší postup pri riešení zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike a návrhu na zmenu uznesení vlády SR k realizácii tovarových dodávok v rámci vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácie
k návrhu na zrušenie funkcie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj automobilovej výroby na Slovensku
Návrh plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR, ktorý vyplynul z projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR, vrátane oddlženia Železníc SR zo strany štátu
k návrhu riešenia finančných vzťahov medzi Železničnou spoločnosťou, a. s. a štátom
k návrhu na prijatie zmeny (Kodaň, 9. apríl 2002) Dohovoru o zriadení Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) (Hague, 23. jún 1993)
k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2003
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a zvláštnych pasov uzavretej výmenou nót (Praha, 24. mája 1956) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Macao Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
k správe o plnení Akčného programu SR na vylúčenie spotreby látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v rokoch 2001 až 2008
k návrhu na zmeny v zložení Ústrednej povodňovej komisie a v štatúte Ústrednej povodňovej komisie
k správe o priebehu a výsledkoch 27. osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN o deťoch v New Yorku
k návrhu na zrušenie úlohy č. 13 v mesiaci jún z Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu na vytvorenie Centra informačných stratégií vlády SR s podporou grantu Svetovej banky
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2003
k návrhu poslanca Národnej rady SR Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 273)
k návrhu zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zabezpečenie realizácie daru vlády Čínskej ľudovej republiky vláde Slovenskej republiky
k vyhodnoteniu dopadov zastavenia osobnej vlakovej dopravy na vybraných regionálnych dráhach s možnosťou jej úpravy v prípade nedosiahnutia predpokladaných zámerov
k návrhu na zmenu a doplnenie niektorých úloh uznesenia vlády SR č. 370 zo 14. mája 2003
k návrhu na vyňatie zdravotníckych zariadení dotknutých zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov zo zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do 2. etapy privatizácie v zdravotníctve a návrh na vyňatie zdravotníckych zariadení schválených na ich premenu na neziskové organizácie podľa zákona č. 13/2002 Z. z.
k návrhu komunikačného akčného plánu Riadiaceho orgánu pre CSF
k návrh ...- VYHRADENÉ