Zoznam uznesení zo dňa 13. februára 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Ivanovi Miklošovi (tlač 1361)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 984-I)
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1303)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 67. zasadnutí 23. júna 1981
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 6. 2. 2002
k rozpracovaniu a konkretizácii opatrení vyplývajúcich zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2001, Správy o lesnom hospodárstve v SR 2001 a Správy o vodnom hospodárstve v SR 2001
k návrhu rozhodnutia o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (rozhodnutie medzi CSF a SPD)
k správe o priebehu a výsledkoch monitorovacieho procesu Slovenskej republiky vo vzťahu k 25 hodnotiacim kritériám FATF s návrhom na realizáciu opatrení
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Juhoslovanskej zväzovej republike dňa 7. októbra 2001 a o priebehu a výsledkoch návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Juhoslovanskej zväzovej republike v dňoch 12. až 14. októbra 2001
k návrhu na odvolanie doterajšieho delegáta a vymenovanie nového delegáta Slovenskej republiky v Rade a Výbore rady Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN)
k návrhu projektu vybudovania Národného korpusu slovenského jazyka aprojektu elektronizácie jazykovedného výskumu v rokoch 2002 - 2006
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2002
k návrhu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – I. časť
k návrhu rozhodnutia Asociačnej rady Európskej únie a Slovenskej republiky o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok pre účasť Slovenskej republiky v programoch Spoločenstva
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona na zamedzenie diskriminácie občanov Slovenskej republiky vyplývajúcej zo zákona Maďarskej republiky o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch z 19. júna 2001
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 170/1993 Z.z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády SR č. 189/1996 Z.z.
k návrhu na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev Európy F.I.S.T.C. pretekov psích záprahov v šprinte Donovaly 2002
k návrhu na uskutočnenie Medzinárodných leteckých dní SIAD 2002 na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v dňoch 8. a 9. júna 2002
k správe vlády Slovenskej republiky o financovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti neštátnymi špecializovanými ambulanciami
k návrhu .... - DôVERNÉ