Zoznam uznesení zo dňa 24. apríla 2002

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
k návrhu transformácie Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu zákona o používaní informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
k návrhu zákona o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o dizajnoch
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 26/2002 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.
k návrhu zákona o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
k návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945
k návrhu zákona o Slovenskom audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
k návrhu zákona o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001 Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 89. zasadnutí v Ženeve 21. júna 2001
k súhrnnej správe o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 2001 a aktualizácia na rok 2002
k správe Generel ochrany a racionálneho využívania vôd – II. vydanie
k návrhu na podpis Protokolu proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 425/1996 o privatizácii časti podniku STAVOVÝROBA Nitra, štátny podnik so sídlom v Nitre, stredisko Galanta
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava, štátny podnik so sídlom v Trnave
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Slovenská autobusová doprava Prievidza, štátny podnik
k návrhu na zrušenie úlohy C. 4 uznesenia vlády SR č. 298/2001
k návrhu na zrušenie úlohy C. 5 uznesenia vlády SR č. 871 z 19. septembra 2001
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2002
k návrhu dlhodobej koncepcie činnosti Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov
k návrhu na vyriešenie platových náležitostí splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov
k návrhu na odvolanie podpredsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k doplnku návrhu na ratifikáciu Dohody o nedovolenom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami
k návrhu na vysporiadanie časti pohľadávok SR voči Ruskej federácii po splatnosti formou swapovej operácie
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky