Zoznam uznesení zo dňa 27. februára 2008

k návrhu zákona o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
k návrhu memoranda o spolupráci medzi vládou SR a Hospodárskym a sociálnym výborom SR
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov k 31. decembru 2007
k návrhu inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o hospodárskej spolupráci
k návrhu akčného plánu využívania biomasy na roky 2008 – 2013
k návrhu stratégie informatizácie verejnej správy
k určeniu orgánu zodpovedného za predkladanie ročných súhrnov dostupných auditov a vyhlásení Európskej komisii
k návrhu na zrušenie vybraných úloh uznesenia vlády SR č. 1035 z 5. decembra 2007
k návrhu na ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2007
k správe o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 2007
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Helénskej republike 3. marca 2008
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2008
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky k zmenám Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na zrušenie úlohy B. 1 uznesenia vlády SR č. 1088 z 19. decembra 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade
k návrhu postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády SR žiakom stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na roky 2008 až 2011
k opatrenia na implementáciu odporúčaní zo správy o Slovenskej republike v rámci 3. kola vzájomných hodnotení Výmena informácií a spracovaných informácií medzi Europolom a členskými štátmi a medzi členskými štátmi navzájom
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - Vyhradené