Zoznam uznesení zo dňa 29. mája 2002

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
k dodatku návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe
k návrhu na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova
Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Humenné, akciová spoločnosť
k návrhu na odvolanie zástupcu štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcu štátu za člena Správnej rady Sociálnej poisťovne
k návrhu na schválenie žiadosti vlády Slovenskej republiky o poskytnutie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy na realizáciu projektu Výstavba a rekonštrukcia školských objektov v Sečovciach a Mestskej časti Košice – Luník IX
k návrhu na majetkové vyrovnanie vo vojenskom obvode Javorina
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) o usporiadaní XIII. zasadnutia Komisie WMO pre prístroje a metódy pozorovania (CIMO-XIII) v dňoch 25. septembra až 3. októbra 2002 v Bratislave
k programu ozdravenia životného prostredia, zlepšenia hygienických podmienok a prevencie infekčných ochorení u obyvateľov rómskych osád
k návrhu na uzavretie Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 - 2005
k správe medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 2001 (Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia, Vlkolínec a historické jadro mesta Bardejov)
k správe o činnosti Agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2001
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2002
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2002
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Horskej záchrannej službe
k návrhu zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania
k návrhu štatútu Úradu pre štátnu službu
k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
k zoznamu zdravotníckych zariadení, ktoré podľa kompetenčného zákona prejdú od 1. januára 2003 na obce a na VÚC, ktoré budú pretransformované na neziskové verejnoprospešné inštitúcie a ktoré budú sprivatizované
k informácii pre Národnú radu SR o plnení I. a II. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení
k návrhu na odvolanie MUDr. Mariána Kováčika z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 454 z 25. apríla 2002 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železničnú spoločnosť, a. s. poskytnutý konzorciom bánk pozostávajúcim z Tatra banky, a. s., Citibank (Slovakia) a. s. a VÚB, a. s. pre zabezpečenie financovania úhrady straty za výkony poskytnuté na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v roku 2002
k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o programe Oficiálna rozvojová pomoc pre strednú Európu – ODACE
k podpore realizácie strategickej investície do automobilového priemyslu - Vyhradené
k návrhu na zahraničnú pracovnú cestu - Vyhradené!
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie Stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky vo Svetovej obchodnej organizácii a jeho poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky