Zoznam uznesení zo dňa 2. februára 2005

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ľudovítovi Kaníkovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tlač 1028)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
k správe o stave transpozičného deficitu smerníc a harmonogramu jeho odstránenia
k správe o priebehu a výsledkoch prezentácie Štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie pred Výborom OSN na odstránenie rasovej diskriminácie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Hnúšťa ČOV a kanalizácia, na ktorej v priebehu realizácie skutočná obstarávacia cena dosiahla 100 mil. Sk
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1454/2005 prijatého na 35. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na zmenu termínu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 1173 z 8. decembra 2004
k návrhu na uzavretie trojstrannej vládnej Dohody medzi vládou Českej republiky, vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o reštrukturalizácii a splatení záväzku Sýrskej arabskej republiky voči Českej republike a Slovenskej republike - VYHRADENÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na vymenovanie do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR