Zoznam uznesení zo dňa 11. októbra 2006

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
k návrhu nariadenia vlády SR o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad
k návrhu nariadenia vlády SR o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 a rozpočtového výhľadu na roky 2008 až 2010
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2007
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2007
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k správe o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009
k návrhu na zrušenie úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č. 255 zo 6. apríla 2005
k návrhu zákona o európskom družstve
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu a členov Úverového a záručného výboru vlády SR
k návrhu účasti delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na neformálnom zasadnutí Európskej rady v Lahti, Fínsko, 20. 10. 2006
k návrhu Rámcovému plánu legislatívnych úloh vlády SR na IV. volebné obdobie
k návrhu na otvorenie trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Bulharskej republiky a Rumunska
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2006 (PP´06, 6. až 24. november 2006, Antalya, Turecko)
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2006
k návrhu na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády SR a vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a č. 208 z 1. marca 2006 rezortu Ministerstva zahraničných vecí SR - DÔVERNÉ