Zoznam uznesení zo dňa 26. marca 2008

k návrhu zákona o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o podpore práce s mládežou
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 142/2007 Z. z.
k návrhu Národného plánu implementácie programu PROGRESS pre oblasť antidiskriminácia a rozmanitosť na roky 2007 – 2008
k návrhu vyhodnotenia plnenia Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 - 2008 (priebežná správa za rok 2007) a dodatku k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 - 2008 – aktualizácia aktivít na rok 2008
k analýze potreby posilnenia administratívneho zabezpečenia riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie
k návrhu Strednodobej koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA2008 - 2013
k návrhu kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013
k Národnému programu pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
k návrhu na zmenu štatútu ústredného krízového štábu
k správe o plnení odporúčaní z 2. fázy hodnotení, prijatých pre Slovenskú republiku v roku 2005 pracovnou skupinou OECD proti podplácaniu v medzinárodných obchodných transakciách
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
k návrhu predbežného stanoviska Slovenskej republiky k revízii rozpočtu EÚ 2008/2009
k návrhu postupu prípravy pozície SR na rokovania o integrovanom klimaticko-energetickom balíčku EK
k správe o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva
k Národnému programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 - 2015
k Národnému transplantačnému programu
k návrhu smerníc o budovaní stálych osobitných zariadení na objektoch pozemných komunikácií a na objektoch železničných dopravných ciest
k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia Slovenskej republiky a s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. štvrťroku 2008
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1071 z 13. decembra 2006
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Ruskej federácie vedenej predsedom vlády Ruskej federácie Viktorom Zubkovom v Slovenskej republike 3. a 4. apríla 2008
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2008
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k analýze čerpania výdavkov na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností za roky 2002 – 2007
k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 360) z ďalšieho ústavného prerokovávania v Národnej rade SR
k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO 6. marca 2008 v Bruseli - Vyhradené