Zoznam uznesení zo dňa 10. júna 2009

k návrhu zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na podpis Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2009
k informácii o spolupráci SR s členskými štátmi EÚ pri spoločnom riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy
k návrhu na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu v rámci Pilotnej výzvy v zmysle Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 - 2013
ku koncepcii riadenia prílevu zahraničných investícií v kontexte s globálnou finančnou a hospodárskou krízou
k návrhu na odvolanie splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity