Zoznam uznesení zo dňa 15. marca 2006

k návrhu na uzavretie Tretieho dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 týkajúceho sa prijatia dodatkového rozoznávacieho znaku
k správe o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia
k vyhodnoteniu Akčného plánu politiky mládeže v roku 2005 a návrhu Akčného plánu politiky mládeže na rok 2006, ktoré vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
k návrhu opatrení na zefektívnenie systému verejného obstarávania, najmä v oblasti využívania spoločného verejného obstarávania a elektronického verejného obstarávania
k správe o činnosti Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a iným druhom trestnej činnosti
k návrhu na zmenu vyhlásení Slovenskej republiky k niektorým trestnoprávnym dohovorom Rady Európy a Organizácie Spojených národov a na prijatie vyhlásenia Slovenskej republiky k čl. 28 ods. 3 Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. 12. 1957 a jeho dodatkovým protokolom
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých pre Slovenskú republiku pracovnou skupinou OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 12. 2005
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 23. a 24. marca 2006
k návrhu štatútu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2006
k návrhu na vymenovanie prednostu krajského lesného úradu
k návrhu na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády SR č. 1084 z 10. novembra 2004
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 69 z 25. januára 2006
k návrhu kandidáta Slovenskej republiky na funkciu generálneho advokáta Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
k návrhu úprav finančných plánov programových dokumentov sektorového operačného programu Ľudské zdroje a Jednotného programového dokumentu Bratislava Cieľ 3
k návrhu na vyslovenie súhlasu s návrhom Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na predčasné splatenie zostatku dlhu voči Slovenskej republike - VYHRADENÉ