Zoznam uznesení zo dňa 9. septembra 2009

k návrhu na odplatný prevod celej majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., na ďalších akcionárov
k návrhu účasti delegácie SR na XVIII. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO v Astane, Kazachstan 2. až 9. 10. 2009
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura
k návrhu zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z.o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
k návrhu na ratifikáciu Aktov Svetovej poštovej únie – Ôsmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách, prijatých na 24. kongrese Svetovej poštovej únie (Ženeva, 23. 7. až 12. 8. 2008)
k návrhu na podpis Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach Slovenskou republikou s výhradou ratifikácie
k vyhodnoteniu plnenia Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012 za rok 2008 a návrhu na aktualizáciu Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2008 a návrhu zúčtovania účtovnej straty z hospodárenia za rok 2008
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Srbskej republiky vedenej predsedom vlády Mirkom Cvetkovićom v Slovenskej republike 21. septembra 2009
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2009
k návrhu na rozhodnutie vlády SR o proteste prokurátora proti rozhodnutiu Ministerstva školstva SR, ktorým boli schválené kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy
k návrhu na zmenu a zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
k návrhu na určenie platových náležitostí splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity
k stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 3.0
k správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za I. polrok 2009 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
k návrhu na nápravu a urýchlenie zápisu vo veci zabezpečenia registrov obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v súvislosti s 1. balíkom PPP projektov
k návrhu zabezpečenia Slovenskej republiky na pandémiu chrípky
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k povereniu výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ