Zoznam uznesení zo dňa 4. apríla 2001

k návrhu zákona o Železničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z.z.
k návrhu zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
k analýze napĺňania bodov C.5, C.7, C.8, C.10, C.13 a C.50 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 1067/2000, bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 1108/2000 a návrhu ďalšieho postupu
k návrhu na presun kompetencií koordinácie programov bilaterálnej pomoci členských krajín EÚ z Ministerstva zahraničných vecí SR na Úrad vlády SR
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver Slovenským elektrárňam, a.s., ktorý bude použitý v roku 2001
k správe o činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 2000
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k návrhu na schválenie Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992, podpísaný v Londýne 17. júna 1999
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úhrade výdavkov spojených s činnosťou colnej únie
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2001
k návrhu organizačného a finančného zabezpečenia medzinárodnej konferencie „Európske nové demokracie: líderstvo a zodpovednosť“ Bratislava, 10. – 12. máj 2001