Zoznam uznesení zo dňa 3. marca 2010

k národnej pozícii k Stratégii EÚ pre dunajský región
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k posúdeniu dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou a návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o dohodách, ktorými sa riadia slovensko-talianske dvojstranné vzťahy
k analýze palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti
k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015)
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR na spolufinancovanie projektu obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor
k návrhu na určenie platových náležitostí niektorým prednostom krajských lesných úradov a riaditeľom obvodných pozemkových úradov
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 634 z 9. septembra 2009, uloženej ministrovi pôdohospodárstva a predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu opatrení na účinnejšie využívanie pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva na udržateľnosť zamestnanosti a na tvorbu nových pracovných miest
k stratégii rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2010
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jána Zvonára a Rafaela Rafaja na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 1430)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jozefa Buriana, Tibora Lebockého a Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (tlač 1441)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka
k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1387) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade SR
k návrhu na uzavretie Dodatku č. III ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
k Lisabonskej stratégii / EÚ 2020
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov