Zoznam uznesení zo dňa 25. septembra 2002

k správe o postupe pri realizácii štátnych záruk prostredníctvom Fondu národného majetku SR z príjmov z privatizácie
k návrhu na odpustenie splátok návratných finančných výpomocí pre zdravotné poisťovne
k návrhu na zrušenie úlohy v Pláne práce vlády SR na rok 2002 – Národný program rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2001
k návrhu na zmenu príloh uznesení vlády SR č. 298 z 27. marca 2002 a č. 666 z 19. júna 2002
k návrhu na realizáciu výdavkov rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR vo výške 3 861 000 Sk z titulu dosiahnutých vyšších príjmov v súlade s § 13 ods. 1c zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k žiadosti o odpustenie záväzku Slovenských magnezitových závodov, a. s. Jelšava za geologický prieskum
k návrhu na úpravu niektorých úloh z uznesenia vlády SR č. 1196/2001 k správe o stave odstraňovania ekologických dôsledkov pobytu bývalej Sovietskej armády na území SR a návrh na presun gescie za riešenie problematiky na Ministerstvo životného prostredia SR
k návrhu na zvýšenie limitu výdavkov kapitoly Štatistického úradu SR z prostriedkov získaných z predaja majetku štátu v správe Štatistického úradu SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2002
k návrhu na zmenu konečného príjemcu pomoci pre finančné memorandum ISPA pre rok 2001 pre projekt Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v Martine a v regióne Dolný Turiec
k návrhu na vysporiadanie časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii po splatnosti formou swapovej operácie – žiadosť na predĺženie termínu na realizáciu - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na určenie platových náležitostí generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR - Slovakia
k návrhu na zrušenie úlohy C.2 a D.3 uznesenia vlády SR č. 815 zo 17. júla 2002 k návrhu na poskytnutie a uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu Fondu národného majetku SR schválených pre rok 2002 pre Ministerstvo zdravotníctva SR na dofinancovanie a oddlženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní a návrhu na použitie a uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 2,915 mld Sk pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v roku 2002 z rozpočtu Fondu národného majetku SR
k programovému plánu rezortu ministerstva obrany na roky 2003 až 2008 - DôVERNÉ
k návrhu na povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyšších generálskych hodností a na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojakov v zálohe do generálskych hodností - DôVERNÉ