Zoznam uznesení zo dňa 9. mája 2007

k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2006
k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
k návrhu súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za roky 2005 - 2006
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na obce
k návrhu novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013
k návrhu účasti Slovenskej republiky v Programe spoločného investovania v oblasti obranného výskumu a technológií na zabezpečenie ochrany ozbrojených síl
k návrhu na povolenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR a na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006
k správe o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2006
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2008, uzatváranej v zmysle § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2008, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2007
k návrhu na vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Nitre