Zoznam uznesení zo dňa 10. mája 2006

k návrhu nariadenia vlády SR o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
k návrhu nariadenia vlády SR o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Dozornej rady Exportno-importnej banky SR
k Národnému konventu o Európskej únii – vyhodnotenie činnosti v roku 2005 a zameranie v roku 2006
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o zmene článkov 2, 4, 6, 10, 13, 17 a 21 Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 9. októbra 2003, formou výmeny nót
k návrhu zásad vykonávania letov lietadiel v policajných službách
k správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike (aktualizácia na roky 2003 - 2006) v roku 2005 a prioritách prevencie na rok 2006
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Nemeckej spolkovej republiky vedenej spolkovou kancelárkou A. Merkelovou v SR 11. mája 2006
k správe o priebehu a výsledkoch V. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs)
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2005
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1025 z 18. septembra 2002 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2006
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu na vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na vybrané výdavkové tituly
k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR na IV. summite EÚ – Latinská Amerika a Karibik, Viedeň, 11. - 13. mája 2006
k návrhu na uzavretie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou
k návrhu na uzavretie Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi zo 16. mája 2005
k návrhu na určenie celkových početných stavov Policajného zboru na rok 2006