Zoznam uznesení zo dňa 10. septembra 2008

k návrhu zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 524/2004 Z. z. o požiadavkách na schvaľovanie elektromedicínskych veterinárnych zdravotníckych pomôcok
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzatvorenie Zmluvy o správe nedoplatkov medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Estónskou republikou, Gréckou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Európskou investičnou bankou upravujúcej postupy pre platby a úhrady zo záruk vydaných členskými štátmi v prospech Európskej investičnej banky
k návrhu na uzatvorenie Zmluvy o správe nedoplatkov medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Estónskou republikou, Gréckou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Európskou investičnou bankou upravujúcej postupy pre platby a úhrady zo záruk vydaných členskými štátmi v prospech Európskej investičnej banky
k návrhu členstva Slovenskej republiky v medzinárodnom vedeckom centre – spoločnosti s ručením obmedzeným XFEL GmbH v Hamburgu, podľa nemeckého právneho poriadku, s názvom Európske röntgenové laserové zariadenie na báze voľných elektrónov (European X-ray Free Electron Laser Facility)
k efektívnosti poskytnutých investičných stimulov vo väzbe na regionálny a ekonomický rozvoj SR za obdobie od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2006 a od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2007
k návrhu 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015
k hodnotiacej správe o výsledkoch 1. etapy – Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity za roky 2007 - 2008
k návrhu na uzavretie Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 2008 - 2012
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2008
k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1040 z 5. decembra 2007 k návrhu na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2008 - 2011
k návrhu na zrušenie úlohy č. 24 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu medzirezortného programu Podpora obrany na roky 2009 až 2014
k návrhu koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv
k návrhu Národnej správy o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na roky 2008 - 2010
k návrhu postupu delegácie SR na XXIX. plenárnom zasadnutí Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní C. I. P. v Salzburgu 22. až 25. septembra 2008
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o rozvoji mierového využívania jadrovej energie
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na uzavretie politickej deklarácie a akčného plánu Slovensko - francúzskeho strategického partnerstva - VYHRADENÉ
k návrh na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - VYHRADENÉ