Zoznam uznesení zo dňa 10. januára 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského úradu v Nitre
k návrhu na odvolanie predsedu, podpredsedov a členov rady správcov a vymenovanie predsedu, podpredsedov a členov rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu postupu riešenia udržania ťažby a využitia domácich surovinových zdrojov na ložisku Nižná Slaná
k správe o používaní biozložiek v motorových palivách v zmysle nariadenia vlády SR č. 246/2006 Z. z.
k návrhu Akčného plánu politiky mládeže na rok 2007, ktorý vyplýva z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
k správe o realizovaní Štátnej politiky zdravia v Slovenskej republike za roky 2004 - 2005
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 na mesiac december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
k návrhu na zrušenie niektorých častí uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom, v Chorvátskej republike 15. a 16. januára 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2007
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k revidovaným pravidlám a postupu vysielania slovenských národných expertov a stážistov do inštitúcií Európskej únie
k správe o využití administratívnych priestorov jednotlivých rozpočtových organizácií v Bratislave a návrhu opatrení na zefektívnenie využívania nehnuteľného majetku štátu
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
k návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých vládou SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny