Zoznam uznesení zo dňa 9. februára 2005

k návrhu Dohody o urovnaní medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, a. s. Praha
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí návratných finančných prostriedkov č. 931/2002/1 z 11. 6. 2002 uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR a mestom Košice
k uzavretiu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk, podpísanej v Prahe 10. decembra 1982, formou výmeny diplomatických nót
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
k návrhu predbežného stanoviska SR k finančnej perspektíve EÚ 2007 - 2013
k návrhu systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia
k návrhu štatútu Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na úhradu nákladov súvisiacich so záchrannými a zabezpečovacími prácami pri odstraňovaní následkov veternej kalamity z 19. 11. 2004 na území SR
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s účasťou ozbrojených síl SR na cvičení NATO
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2005
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády SR č. 496/2003 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie SR z tretích krajín v znení nariadenia vlády SR č. 499/2003 Z. z.
k správe pre Národnú radu SR o vzniku a podstate sporu medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, a. s. a o rozhodnutí rozhodcovského tribunálu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vo Washingtone
k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2005
k návrhu finančného zabezpečenia stretnutia prezidentov RF a USA a ich bilaterálnych rokovaní s najvyššími predstaviteľmi SR v Bratislave, 23. až 25. februára 2005
k oficiálnej delegácii Slovenskej republiky vedenej prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom na summite NATO v Bruseli 22. februára 2005 a návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na summite EÚ – USA v Bruseli 22. februára 2005
k návrhu na vymenovanie člena rady riaditeľov Sociálnej poisťovne
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Getrag Ford Transmissions, Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a obcou Kechnec
k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl SR 22. 2. až 25. 2. 2005 na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a strážených objektov v zmysle § 70 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a na sprevádzanie a ochranu osôb v zmysle § 3 zákona č. 124/1992 Z. z. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov pred a počas návštevy a stretnutia prezidenta Spojených štátov amerických Georgea Busha a prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina 23. 2. až 25. 2. 2005 v Bratislave
k návrhu na odvolanie Ing. Štefana Kužmu z funkcie prednostu Obvodného úradu v Prešove a na vymenovanie Ing. Pavla Slaninku do tejto funkcie
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie poverenia odvolanie z výkonu finkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné