Zoznam uznesení zo dňa 6. októbra 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o politických stranách a politických hnutiach
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov
k návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov
k návrhu dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007
k návrhu výberu Preferovaného strategického investora pre privatizáciu Slovenských elektrární a. s.
k systému vyrovnania finančných záväzkov voči Európskej únii v rámci programu PHARE, ktoré vyplývajú z finančných memoránd podpísaných pred rokom 1999
k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky, Európskou komisiou a Európskym parlamentom za účelom organizovania informačných aktivít ako súčasti informačnej a komunikačnej stratégie pre Európsku úniu
k správe o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR a návrhu tretej aktualizácie Schengenského akčného plánu SR
k návrhu Národného programu duševného zdravia
k návrhu personálnych zmien v Rade vlády SR pre informatiku
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2004
k návrhu na zmenu zoznamu pracovných miest v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme v rezorte Ministerstva školstva SR, ktorých sa týka problematika zlepšenia odmeňovania v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 849 z 10. septembra 2003, schváleného uznesením vlády SR č. 80 z 28. januára 2004
k návrhu účasti delegácie SR na 7. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, konanej 25. - 29. októbra 2004 v Ženeve
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2004
k návrhu zákona o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na podpis a ratifikáciu Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru
k odpočtu harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ z 5. novembra 2003 – stav k 28. septembru 2004
k správe o plnení úloh a súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých
k návrhu na zmenu úloh B.2 a D.2 uznesenia vlády SR č. 392/2004
k návrhu ďalšieho postupu pri nakladaní s prebytočnou technikou
k návrhu na uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej