Zoznam uznesení zo dňa 10. januára 2001

k návrhu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
k návrhu zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce
k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 (k 28. decembru 2000)
k návrhu ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach
k správe zo 17. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 16. novembra 2000 v Bratislave
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktora Juščenka v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000
k návrhu deklarácie Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 733 zo dňa 12. 10. 1993 k návrhu vzorovej dohody o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001
k návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách
k prioritným úlohám vlády Slovenskej republiky vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000
k súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity
k analýze dopadov zavedenia vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny na činnosť zastupiteľských úradov Slovenskej republiky pôsobiacich v Ukrajine a Českej republike a prognóze dopadov zavedenia vízovej povinnosti pre občanov Bieloruska a Ruska
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
k informatívnej správe o zistených nedostkoch v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Ministerstva práce, sociánych vecí a rodiny SR prezentovaných delegáciou Výboru CPT na záverečnom stretnutí dňa 18. októbra 2000 a o prijatých a navrhovaných opatreniach - NEZVEREJNENÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - TAJNÉ
k návrhu plánu obmien a zámien komodít hmotných rezerv na rok 2001 - PRÍSNE TAJNÉ