Zoznam uznesení zo dňa 11. apríla 2007

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 252)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 589/2006 Z. z.
k Národnému konventu o Európskej únii v roku 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne
k správe o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2006
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2007
k návrhu na úpravu platových náležitostí splnomocnencovi vlády SR pre územnú samosprávu a na zrušenie uznesenia vlády SR č. 325 zo 4. apríla 2007
k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2007
k návrhu účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej rady UN Habitat, 16. až 20. apríla 2007, Nairobi, Kenská republika