Zoznam uznesení zo dňa 11. apríla 2001

k návrhu zákona o Slovenskom rozhlase
k návrhu zákona o Slovenskej televízii
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona SNR č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
k návrhu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006
k návrhu deklarácie Národnej rady SR o ochrane a zabezpečení rozvoja mediálneho prostredia
k návrhu zákona o ochrane pred požiarmi
k návrhu zákona o Hasičskom a záchrannom zbore
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o zabezpečení solventnosti Sociálnej poisťovne v druhom štvrťroku a predpokladaný vývoj do konca roka 2001
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 353 z 24. 5. 2000 ku koncepcii reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR a k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, Bratislava
ku Koncepcii orientácie vecného zamerania výskumu Slovenskej akadémie vied
k zámeru a postupu privatizácie Západoslovenských energetických závodov, š.p., Stredoslovenských energetických závodov, š.p., Východoslovenských energetických závodov, š.p. a SE-TEKO, o.z. Košice
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o schválení privatizačného projektu Strojmont, štátny podnik, Bratislava
k návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o organizovaných zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
k návrhu na zriadenie slobodného colného pásma pre spoločnosť Molex Slovakia, a.s.
k návrhu programu obstarávania služobných bytov pre vybraných zamestnancov štátnej správy
k súhrnnej správe o realizácii Národného programu ochrany starších ľudí
k návrhu Charty práv pacienta v Slovenskej republike
k návrhu Rozhodnutia Asociačnej rady SR/Európskej únie ustanovujúceho finančný príspevok Slovenskej republiky za účasť v programe „Sokrates“ a „Mládež“ v rokoch 2001 - 2006
k návrhu úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 v súvislosti so zriadením koordinačnej jednotky pre čerpanie úveru Svetovej banky na Projekt správy sociálnych dávok
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej a železničnej doprave
k návrhu na prijatie zmeny článkov VI a XIV A. Štatútu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 54. svetovom zdravotníckom zhromaždení
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2001
k základným princípom udeľovania licencií a povolení v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy
k návrhu programu podpory výstavby obecných nájomných bytov odlišného štandardu, určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi ako i technickej vybavenosti v rómskych osadách
k návrhu na prehodnotenie dočasnej colnej kvóty na dovoz vybraných druhov obilnín a na riešenie deficitu vína v Slovenskej republike v roku 2001
k správe o stave prípravy dodávok špeciálnej techniky a materiálu ... - TAJNÉ