Zoznam uznesení zo dňa 25. marca 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
k návrhu zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Ik informácii o využívaní cenových nástrojov na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja a o prijatých opatreniach v rámci rezortu pôdohospodárstva
k informácii o využívaní cenových nástrojov na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja a prijatých opatreniach Ministerstva zdravotníctva SR
k informácii o opatreniach prijatých na dôslednejšie využívanie cenových nástrojov na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja v rezorte školstva
k informácii o opatreniach prijatých na dôslednejšie využívanie cenových nástrojov na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja v rezorte financií
k správe o postupe príprav na prijatie eura v SR k 31. januáru 2009
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
k návrhu na zmenu úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 18 z 9. januára 2008, prijatého k návrhu plánu opatrení Slovenskej republiky pre prípad vzniku udalostí podliehajúcich Medzinárodným zdravotným predpisom (2005) schváleným Svetovou zdravotníckou organizáciou a zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009
k návrhu na zmenu termínu plnenia úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 526 z 11. júla 1995
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a rámcových rozhodnutí
k návrhu na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení kapitálu Európskej investičnej banky
k návrhu na vymenovanie členov investičnej rady v zmysle článku 5 ods. 5.3 Rámcovej zmluvy o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi SR a EIF z 23. decembra 2008
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu celkových početných stavov vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní a vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2009
k súhrnnej výročnej správe o obchode s vojenským materiálom za rok 2008
k informácii o stave a zásobách ropy na Slovensku