Zoznam uznesení zo dňa 28. marca 2001

k návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2001
k Vyhláseniu o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program
k návrhu kontrolných opatrení na neprekračovanie výdavkov štátneho rozpočtu v rozpočtových kapitolách
k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici“
k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Nitre“
k návrhu aktualizovaného ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (ARNP PRENAME 2001)
k záverečnej hodnotiacej správe SR z programu Octopus II
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o schválení privatizačného projektu štátnej príspevkovej organizácie SNAZIR Bratislava
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre komplexné riešenie dostavby mosta cez rieku Torysu v obci Petrovany
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vojnových hroboch
k návrhu na úhradu členského príspevku Slovenskej republiky do spoločného rozpočtu pozorovateľskej misie Európskej únie na území štátov bývalej Juhoslávie „European Union Monitoring Mission – EUMM“ za rok 2001 vo výške 9213 EURO
k návrhu na voľbu Mgr. Juraja Gavalca do funkcie sudcu bez časového obmedzenia
k návrhu na určenie platových náležitostí členom vlády Slovenskej republiky
k návrhu podpory kampane na získanie vierohodných údajov v procese sčítania obyvateľov, bytov a domov v roku 2001 v jazykoch národnostných menšín
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 890 z 31. októbra 2000 k výstavbe priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu
k návrhu Ministerstva financií SR na prevzatie štátnych záruk za záväzky Fondu národného majetku SR vyplývajúce z úverových zmlúv medzi Fondom národného majetku SR, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. a ostatnými v nich vymenovanými stranami za účelom úhrady záväzkov Ministerstva financií SR v súvislosti s úvermi poskytnutými Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava a na výplatu dlhopisov Fondu národného majetku SR vydaných podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú autobusovú dopravu, štátny podnik Prešov
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na čiastočné odškodnenie najvážnejšie postihnutých obetí dopravnej nehody ministra spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 15. 12. 2000
k návrhu na poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy SR na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City
k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru na úhradu niektorých nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpečením IX. výročného kongresu Eurochambres v Bratislave 18. a 19. októbra 2001