Zoznam uznesení zo dňa 17. februára 2004

k návrhu postupu na zabezpečenie súladu medzinárodnej zmluvnej základne SR v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií so záväzkami vyplývajúcimi z jej členstva v Európskej únii
ku koncepcii štátnej politiky v oblasti hazardných hier
k návrhu na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Rade guvernérov Európskej investičnej banky
k návrhu na rozšírenie priestoru pôsobenia jednotky ozbrojených síl SR v operácii KFOR na spoločný operačný priestor na Západnom Balkáne
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2004
k návrhu na doplnenie štátnych finančných aktív v roku 2004 z prostriedkov Fondu národného majetku SR
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 2003 a zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2004
k návrhu Rámca podpory Spoločenstva, Cieľ 1, Slovenská republika
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie ISAF v Afganistane
k návrhu na vymenovanie národného zástupcu SR v EUROJUSTE