Zoznam uznesení zo dňa 15. mája 2002

k návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
k návrhu zákona o Horskej záchrannej službe
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína
k analýze vývoja malého a stredného podnikania a návrh na zmeny v systéme podpory malého a stredného podnikania
k správe k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2001, k návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2001, k návrhu korekcie už vládou SR schváleného rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2002
k správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike v roku 2001
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 90. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 3. až 20. júna 2002 v Ženeve
k návrhu aktualizácie Programu rozvoja bývania v časti Podprogram poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov a Podprogram poskytovania dotácií na prípravu územia a na výstavbu technickej vybavenosti
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1221 z 19. decembra 2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam, a. s. od Investičnej a rozvojovej banky a. s.
k návrhu na zmenu úlohy C. 1 uznesenia vlády SR č. 1100/2000
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 na mesiac december 2001 z prílohy uznesenia vlády SR č. 45 zo 17. januára 2001 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001
k návrhu na zrušenie úlohy z bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 103 zo 6. februára 2002 – vypracovať návrh novely nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR č. 473 z 2. júla 1996, č. 39 z 27. januára 1998, č. 640 z 29. septembra 1998 a č. 524 z 23. júna 1999
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2002
k návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
k návrhu rozhodnutia Asociačnej rady SR-EÚ k vytvoreniu Spoločného konzultačného výboru Výboru regiónov a regiónov Slovenskej republiky, zriadenom na základe Európskej dohody o pridružení uzavretej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej
k návrhu možnosti odškodnenia židovských obetí holocaustu v Slovenskej republike
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Českej republike 19. a 20. mája 2002
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
k návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002
k návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2002
k návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2002
k návrhu na prijatie a ocenenie hokejistov a realizačného tímu za získanie titulu majstrov sveta na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2002 vo Švédsku
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 298 z 10. mája 2000 k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR