Zoznam uznesení zo dňa 21. júna 2005

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o evidencii a bilanciách zásob nerastných surovín a o ich výhradných ložiskách
k návrhu personálneho dobudovania Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v rokoch 2006 - 2007
k návrhu na určenie právnickej osoby na realizáciu dodávok generálnej opravy a modernizácie lietadiel typu TU-154 z prostriedkov čiastočného zníženia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike
k analýze vecnej a finančnej kvantifikácie prierezových pracovníkov vo väzbe na presun funkčných miest zo strany štátnej správy na obce za roky 2002 – 2004
k návrhu na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako vklad do základného imania právnickej osoby podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu koncepcie privatizácie letiskových spoločností Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) a Letisko Košice – Airport Košice, a. s.
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Kvetnica na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický ústav so sídlom v Ľubochni na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Detská psychiatrická liečebňa Hraň na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencom vlády SR
k návrhu na poskytnutie odmeny podpredsedom ústredných orgánov štátnej správy, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedovi Poštového regulačného úradu a splnomocnencom vlády SR za I. polrok 2005
k návrhu príspevku Slovenskej republiky na Medzinárodnej konferencii o Iraku, konanej 22. júna 2005 v Bruseli