Zoznam uznesení zo dňa 6. decembra 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam (tlač 1182)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Tibora Šagáta na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 291/2001 Z.z. (tlač 1257)
k návrhu nariadenia vlády SR , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy
k správe o rozpracovaní súboru opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti terorizmu EÚ, Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1373(2001) a ďalších relevantných dokumentov v podmienkach SR
k integrovanej aproximačnej stratégii v kapitole životné prostredie
k správe o priebehu a výsledkoch 89. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. 6. 2001 až 21. 6. 2001 v Ženeve
k implementácii Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) v Slovenskej republike
k návrhu zásad štátnej pôdnej politiky Slovenskej republiky
k správe o potenciálnych zdrojoch znečistenia prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd s návrhom opatrení na zabezpečenie ich ochrany
k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej automobilovej dopravy, štátny podnik Trnava, odštepný závod Senica, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike
k návrhu na ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Rím, 17. júl 1998)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách
k návrhu na zrušenie úlohy B.24 z uznesenia vlády SR č. 703/2001 a na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci jún Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2001
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník
k návrhu na odpustenie splátok návratných finančných výpomocí pre zdravotné poisťovne
k stavu kontrahovania projektov PHARE z Finančného memoranda 1999 k 28. novembru 2001
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon
k návrhu na zmenu, zrušenie a doplnenie niektorých Projektov na kultúrne aktivity – rok 2001 schválených uzneseniami vlády SR č. 116/2001 a 628/2001