Zoznam uznesení zo dňa 24. júna 2009

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru
k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o podpore a ochrane investícií, podpísanej v Bratislave 20. februára 2009
k súhrnnej správe o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2008
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenského cvičenia v 2. polroku 2009
k správe o priebehu a výsledkoch 3. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného 11. - 20. mája 2009 vo Viedni
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k Plánu kontrolnej činnosti Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2010
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam ES a rozhodnutiam ES/EÚ
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Jordánskeho hášimovského kráľovstva vedenej jej predsedom Nader Al-Dahabim v Slovenskej republike 25. a 26. júna 2009
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2009
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 24 zo 14. januára 2009 k návrhu na uzavretie dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Populačným fondom OSN (UNFPA) o zriadení Regionálneho úradu UNFPA pre východnú Európu a Strednú Áziu v Bratislave
k návrhu zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, z ktorých bude vytvorená sieť subjektov hospodárskej mobilizácie a záväzných počtov lôžok rozšíreného lôžkového fondu na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike v čase štátom vyhlásených krízových stavov alebo mimoriadnej situácie
k návrhu na určenie platových náležitostí riaditeľovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom