Zoznam uznesení zo dňa 16. marca 2005

k návrhu na podpis Európskeho dohovoru o krajine
k návrhu postupu pri úprave finančných plánov programových dokumentov
k analýze nákladovosti výstavby diaľnic v SR
k návrhu na zvýšenie administratívnych kapacít zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rezorte Ministerstva životného prostredia SR (z prostriedkov technickej pomoci operačného programu Základná infraštruktúra)
k návrhu na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2005 v rozpočtovej kapitole Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na zrušenie bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 567 z 27. 8. 1996 a bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000
k dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2005
k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Kaliňáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1013)
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre atómový výskum (CERN)
k východiskám Akčného plánu pre trvalo udržateľný rozvoj
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 22. a 23. 3. 2005
k návrhu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do fondov na likvidáciu zbraní a munície na Ukrajine
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov
k návrhu opatrení na zabránenie neopodstatnenému zvyšovaniu rozpočtových nákladov stavieb financovaných z verejných zdrojov
k návrhu vyhodnotenia plnenia úloh akčného plánu v roku 2004 a akčného plánu realizácie úloh na rok 2005, ktoré vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie