Zoznam uznesení zo dňa 6. februára 2002

k návrhu poslancov Národnej rady SR Ladislava Orosza a Antona Hoffmanna na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR (tlač 1337)
k návrhu poslankýň Národnej rady SR Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona o náhradnom výživnom a fonde náhradného výživného (tlač 1281)
k návrhu na zmeny v Zozname zdravotníckych zariadení zahrnutých do 2. etapy privatizácie a v Zozname zdravotníckych zariadení nezahrnutých do privatizácie
k návrhu na rozšírenie Programu 00C – Program na podporu realizácie environmentálnych opatrení
k návrhu transformácie Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR, Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR, Štátneho vodohospodárskeho fondu SR a Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva SR do kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR s účinnosťou od 1. 1. 2002
k správe o priebehu a výsledkoch IV. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie konanej 9. až 14. novembra 2001 v Katare
k správe rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Gajdúšek v. Slovenská republika
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
k návrhu na späťvzatie návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (tlač 1295) z rokovania 54. schôdze Národnej rady SR
Uznesenie
k návrhu štatútu Agentúry na podporu vedy a techniky
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na Európskej rade v Barcelone dňa 15. marca 2002
k návrhu na zrušenie úlohy C.1.9 a zmenu názvu úlohy C.1.2 uznesenia vlády SR č. 185/2001
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 590 z 27. júna 2001, ktorým sa schválil Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na vymenovanie predsedu slovenskej časti Slovensko-maďarskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február
k návrhu zákona o zrušení Úradu pre štátnu pomoc a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh
k doplnku k návrhu na ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Rím 17. júl 1998)
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu, členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami
k stavu pripravenosti Slovenskej republiky na podpísanie Protokolu k Európskej dohode o pridružení, o európskom posudzovaní zhody a akceptácii priemyselných výrobkov (PECA), vrátane CEN, CENELEC a EOTC
k návrhu zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1318)
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov