Zoznam uznesení zo dňa 24. októbra 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o integrovanom záchrannom systéme
k návrhu zákona o poisťovníctve
k návrhu postupného prechodu cien zemného plynu na úroveň pokrývajúcu oprávnené náklady a primeraný zisk
k zameraniu kontroly efektívnosti Úradom vlády SR na obdobie od 1. 11. 2001 do 31. 12. 2001
k návrhu Ozbrojených síl Slovenskej republiky - model 2010
k návrhu realizácie Obrannej stratégie Slovenskej republiky
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie Deklarácie Národnej rady SR o zvrchovanosti členských štátov EÚ a štátov kandidujúcich na členstvo v EÚ v kultúrno-etických otázkach (tlač 1175)
k informácii o priebehu humanitárnej pomoci Slovenskej republiky pre Juhoslovanskú zväzovú republiku
k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na schválenie návrhu na vyhlásenie referenda (tlač 1205)
k správe o aktuálnom stave realizácie projektu Infovek v roku 2001
k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do Fondu Programu OSN na kontrolu drog v roku 2001
k návrhu na dobrovoľný príspevok Slovenskej republiky do Detského fondu OSN (UNICEF) na rok 2001
k návrhu vyjadrenia vlády Slovenskej republiky k oznámeniu I. M. proti Slovenskej republike podanému Výboru OSN pre ľudské práva
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 31. Konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO a Svetovom potravinovom summite päť rokov neskôr
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001
k návrhu zmeny negociačného mandátu pre postup rokovaní s EÚ v kapitolách Životné prostredie a Poľnohospodárstvo
k pripojeniu sa Slovenskej republiky k deklarácii „Vývoj situácie po útokoch z 11. septembra a v boji proti terorizmu“ z neformálnej Európskej rady v Gente dňa 19. 10. 2001
k základnému systému biologickej ochrany obyvateľov SR
k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci utečencom z Afganistanu vládou SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 951 z 3. októbra 2001 k analýze vývoja zadlženosti krajských úradov v roku 2001 a návrhu na riešenie