Zoznam uznesení zo dňa 15. augusta 2007

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna - Solomonovo
k návrhu na ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom (Ulanbátar, 21. októbra 1964) a Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami (Praha, 9. decembra 1966)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu Elektronizácie prihlasovania na vysoké školy - Štúdia uskutočniteľnosti
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 30. 6. 2007 a niektorým spoločným úlohám súvisiacim so strategickou prioritou vedomostná ekonomika v programovom období 2007 - 2013
k návrhu opatrení a postupnosti krokov na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov záväzku 2005 v zmysle pravidla n+2 v rámci JPD Cieľ 2, JPD Cieľ 3 a INTERREG IIIA SR/Rakúsko
k Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 1. etapa - Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007 - 2008
k návrhu stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010
k návrhu na úpravu platových náležitostí splnomocnencovi vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
k návrhu na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v skupine Svetovej banky
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení sumy príspevku na pohreb
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 131/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 647/2006 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
k návrh na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba Rozšírenie výroby káblových zväzkov pre BMW radu 5, 6, 7 na spoločnej platforme veľkej typovej rady je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme
k záverom zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007
k návrhu na vymenovanie generálneho komisára Expozície Slovenskej republiky na Medzinárodnej výstave EXPO Zaragoza 2008
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2007
k návrhu zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov (zákon o spravodajských službách)
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Akčnému plánu intenzifikácie konzultácií s inštitúciami EÚ a vybranými členskými krajinami EÚ s cieľom zavedenia eura v SR k 1. 1. 2009
k návrhu nariadenia vlády SR o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
k návrhu urýchlenia postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku