Zoznam uznesení zo dňa 1. augusta 2007

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja, Jozefa Rydla, Rudolfa Pučíka a Jána Slotu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. (tlač 331)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001 Slovenskou republikou
k návrhu na uzavretie Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu zo 16. mája 2005 Slovenskou republikou
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých
ku koncepcii ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu
k súhrnnej správe o realizácii Národného programu ochrany starších ľudí za roky 2005 - 2006
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2008 až 2010
k návrhu komplexného hodnotenia obrany Slovenskej republiky za rok 2006
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47b ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k správe o vplyve geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva
k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok
k návrhu zmien Národnej tabuľky frekvenčného spektra na rok 2007
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra kultúry
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2007
k správe o zabezpečovaní úloh katastrálnymi úradmi a správami katastra
k návrhu poslanca Národnej rady SR Branislava Bačíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (tlač 330)
k návrhu zákona o geologických prácach (geologický zákon)
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach na kontrolu moru hydiny
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za I. polrok 2007 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2007
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu a zámeny nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pre Slovenskú akadémiu vied
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a návrhu na určenie jeho platových náležitostí
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť