Zoznam uznesení zo dňa 31. januára 2001

k návrhu poskytnutia humanitárnej pomoci obyvateľom Indickej republiky vládou Slovenskej republiky
k návrhu zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky voči Jemenskej republike
k návrhu - Harmonogramu urýchlenia privatizácie - upravené znenie
k správe o príprave zavedenia štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve financií SR
ku Koncepcii modernizácie mobilného parku Železníc Slovenskej republiky
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Zubné stredisko, ul. M. Oláha 3, Nové Zámky
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Obvodné zdravotné stredisko Nábrežie, Bitúnkova ul. č. 13, Nové Zámky
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Všeobecnej úverovej banky Bratislava, schválený uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 1 z 9. 1. 1992 o schválení privatizačného projektu Komerční banky Praha, Všeobecnej úverovej banky Bratislava a Živnostenskej banky Praha
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie
k návrhu na vymenovanie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
k Východiskovej a druhej periodickej správe SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci
k správe o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999)
k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Luxemburského veľkovojvodstva 5. a 6. 2. 2001
k návrhu na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve
k plneniu úloh C.5 a C.9 uznesenia vlády SR č. 694/2000 za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1998
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001
k návrhu na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Danielovi Compagnonovi Rad Bieleho dvojkríža III. triedy
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na vymenovanie Ing. Michala Novotného do funkcie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania - NEZVEREJNENÉ