Zoznam uznesení zo dňa 16. júla 2003

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úlohy z uznesenia Národnej rady SR č. 338 z 26. júna 2003 prijatého na 13. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2003 a zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2003
k správe o príprave zákona o odškodnení všetkých kategórií obetí komunistického systému v zmysle zákona NR SR č. 125/1996 Z. z. o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému
k Predvstupovému ekonomickému programu SR
k návrhu Dodatku č. 2 k Dohode medzi vládou SR a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR o čiastkovom finančnom odškodnení obetí holocaustu v SR a štatútu Rady na odškodnenie obetí holocaustu v SR
k správe o pôsobení SR v orgánoch OECD v roku 2002
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Venezuelskej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu postupu dokončenia stavby Terminál pre cestujúcich – letisko Košice
k návrhu na zmenu počtu zamestnancov v rezorte Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zodpovedných za čerpanie fondov Európskej únie v rámci uznesenia vlády SR č. 327/2003
k návrhu na dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho školstva v roku 2003
k návrhu opatrení na zabezpečenie úloh súvisiacich s podpísaním Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Protokolu o ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva
k návrhu na zmenu termínu plnenia úloh z uznesenia vlády SR č. 416 z 28. mája 2003
k návrhu na zmenu a zrušenie niektorých úloh z uznesenia vlády SR č. 838 zo 7. augusta 2002 ku koncepcii štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 1154 z 12. decembra 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 13. novembra 2001
k návrhu na zrušenie úlohy v Pláne práce vlády SR na rok 2003 – návrh na určenie kompetencií a vzťahov jednotlivých orgánov štátnej správy na zabezpečenie realizácie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh uložených uzneseniami vlády SR v rokoch 2000 a 2002
k návrh stratégie vzdelávania v štátnej službe
k návrhu na zvýšenie rozpočtových výdavkov pre medzirezortný program č. 02W
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2003 a dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
k stratégii prijatia eura v Slovenskej republike
k návrhu na podpis Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s uskutočnením vojenského cvičenia s príslušníkmi 28. letky Kráľovského letectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby
k návrhu na uvoľnenie rozpočtových prostriedkov z rezervy vlády na zabezpečenie činnosti Ústavu pamäti národa v roku 2003
k správe o realizácii programu PHARE v SR v roku 2002
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 30. júnu 2003
k správe o využití finančných prostriedkov predreferendovej kampane o vstupe SR do Európskej únie
k správe o plnení uznesenia Národnej rady SR č. 1943 z 13. marca 2002
k správe o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a summitu Európskej únie s krajinami Západného Balkánu v Solúni 19. až 21. júna 2003
k návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o rozvojovej spolupráci
k správe o stave zapojenia SR do Lisabonského procesu
k správe o vypracovaní štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach SR
ku kvantifikácii finančných prostriedkov potrebných na realizáciu koncepcie reformy verejnej správy a harmonogramu úloh súvisiacich s transformáciou krajských úradov a zrušením okresných úradov
k návrhu Plánu rozvoja vidieka SR 2004 až 2006
k projektu zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva hospodárstva SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Nk návrhu na finančné zabezpečenie úpravy budovy Reduty v súvislosti s Jarným zasadnutím Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave v roku 2004
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na zabezpečenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine
k návrhu na zmenu gestora úloh z uznesenia vlády SR č. 1020 zo 4. septembra 2002
k návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu štatútu Komisie pre zabezpečenie vykonávania Zmluvy medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami uverejnenej v Zbierke zákonov SR
k návrhu na odloženie podpisu vládnych medzinárodných zmlúv uzatváraných SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády SR č. 293/2002 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení nariadenia vlády SR č. 295/2002 Z. z.
k návrhu zákona o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o prídavku na dieťa
k správe o príprave voľby riaditeľa Sociálnej poisťovne
k analýze vplyvu všeobecných, profesijných a prierezových komôr na podnikateľské prostredie s návrhom ďalšieho postupu
k návrhu postupu vysporiadania spotrebnej dane za zásoby minerálnych olejov skladovaných Správou štátnych hmotných rezerv SR v zmysle zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov
k priebežnej správe o príprave SR na rozšírený decentralizovaný implementačný systém pre predvstupové nástroje PHARE a ISPA
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 567 z 2. júla 2003 k návrhu na vyňatie zdravotníckych zariadení dotknutých zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov zo zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do 2. etapy privatizácie v zdravotníctve a návrh na vyňatie zdravotníckych zariadení schválených na ich premenu na neziskové organizácie podľa zákona č. 13/2002 Z. z.
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o úpadku
k návrhu optimalizácie súdnej sústavy
k návrhu na zrušenie štátnozamestnaneckých miest v systemizácii okresných úradov na rok 2003 v odbore štátnej služby životné prostredie
k návrhu účasti štátneho rozpočtu SR na financovaní výdavkov súvisiacich s návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku 11. až 14. septembra 2003
k vstupu nového investora do transakčného procesu SE, a. s. – návrh odporúčaní - NESPRÍSTUPŇOVAŤ