Zoznam uznesení zo dňa 5. júna 2003

k návrhu na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc
k návrhu na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k doložke prednosti k Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 s návrhom ďalších opatrení na jeho vykonávanie
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou SR a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave
k návrhu koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ a vzorových štatútoch rezortných koordinačných skupín a Komisie pre záležitosti EÚ
k návrhu strednodobej koncepcie oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2003 až 2008
k správe o priebehu a výsledkoch posudzovania Východiskovej správy SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR do prvej generálskej hodnosti a na povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR do vyšších generálskych hodností - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k výsledkom kontroly stavu riešenia a financovania schválených úloh výskumu a vývoja podporovaných Agentúrou na podporu vedy a techniky a návrh na spôsob ich financovania v roku 2003
k návrhu na realizáciu dodávok literatúry v celkovej sume 200 000 USD pre potreby Centra vedecko-technických informácií SR s cieľom zníženia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike
k vyhodnoteniu plnenia Národného programu rozvoja športu v SR
k návrhu organizačného zabezpečenia prípravy správy o stave politiky vo vzťahu k mládeži v SR pre Radu Európy (Review of Youth Policy – Slovak National Report)
k návrhu na zrušenie úloh B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, D.1, D.2 a D.3 uznesenia vlády SR č. 1268 z 27. novembra 2002
k informácii o požiadavkách rezortov na finančné prostriedky Fondu národného majetku SR v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o možnostiach ich plnenia
k správe o záveroch medzinárodného posúdenia výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v SR misiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2003
k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004
k návrhu koncepcie daňovej reformy v rokoch 2004 - 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu systému priamych platieb v poľnohospodárstve
k správe o vytvorení zmluvnej základne a o začatí spolupráce s Europolom
k návrhu na uzavretie a ratifikáciu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci
k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci Alžírsku
k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky ozbrojených síl SR do Irackej republiky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/ 2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. štvrťrok 2003
k návrhu na finančné zabezpečenie prenájmu a materiálno-technického vybavenia kancelárskych priestorov pre potreby útvarov Úradu vlády SR
k návrhu...- VYHRADENÉ